Spletna stran uporablja piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo in večjo interaktivnost. Nastavitev zasebnosti Zapri
0
Trenutno v košarici 0,00 €

Pravila in pogoji nagradne igre LEGO vikend festival

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »LEGO vikend festival« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Pikapoka d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 21. 2. 2019 od 00:00 do 25. 2. 2019 do 23:59.

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija prodaje izdelkov LEGO v prodajalnah Pikapolonica in na www.pikapolonica.si.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre), ki na naslov organizatorja pošljejo pismo v skladu s točko 2, 6. člena teh Pravil.
 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre), ki so v času nagradne igre opravile nakup v skladu s 1 točko, 6. Člena teh Pravil.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih dveh pogojev.

Mladoletne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri, tudi v primeru, če izpolnjujejo pogoj iz 2. alineje 1. odstavka tega člena.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega izžrebanca.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

1) V nagradni igri lahko sodelujejo člani kluba Pikapolonica, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup LEGO izdelka v katerikoli prodajalni Pikapolonica ali v spletni prodajalni Pikapolonica na www.pikapolonica.si.

Pogoj za uvrstitev nakupov oz. transakcij v žreb so naslednji:

 • Nakup mora biti opravljen na prodajnem mestu v Sloveniji.
 • Nakup mora vsebovati vsaj 1 LEGO izdelek.
 • Minimalna ali maksimalna vrednost računa nista določeni/pomembni.
 • Nakup mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
 • Nakup mora biti opravljen v času trajanja nagradne igre. Transakcije, ki bodo izvršene izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.
 • Število nakupov/sodelovanj ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko opravi neomejeno število nakupov in si tako poveča možnosti pri žrebu.

2) V nagradni igri lahko člani kluba Pikapolonica sodelujejo tudi na naslednji način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov, številko klubske kartice Pikapolonica ter opiše svojo najljubšo LEGO kreacijo. Pismo mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, ki jih organizator prejme, bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb. V žrebanje bodo uvrščena pisma, ki jih organizator prejme do 26. 2. 2019 do 15. ure na naslov Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.
 

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavljajo 4 nagrade.

 • 4 x dve vstopnici za ogled filma LEGO film 2 v Cineplexx centru po izboru nagrajenca.

 

Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance.

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Po zaključku roka za prejem pisem posameznikov, ki sodelujejo na podlagi pisem, bo organizator pripravil šifriran seznam vseh nakupov opravljenih po pogojih določenih v teh Pravilih. Organizator bo podatke o transakcijah uporabil izključno za potrebe nagradne igre. Šifre posameznih transakcij bo organizator uvrstil v elektronski žreb. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma sodelujočih, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih organizator prejme v času trajanja posameznega kroga. Pisma bodo oštevilčena, številke pa bodo (skupaj s šifriranimi podatki o nakupih) enakovredno uvrščene v elektronski žreb.

Žreb bo opravljen v sredo, 27. 2. 2019, na sedežu organizatorja (Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj). Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri organizatorju. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRAD

V roku 24 ur po žrebu bo organizator stopil v stik z izžrebancem prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte ter ga prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z javno objavo podatkov na spletu, bo njegovo ime objavljeno na spletni strani www.pikapolonica.si. Izžrebanec pisno soglasje pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti organizatorju, ob tem pa je dolžan organizatorju dostaviti tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 8 dni od prejema obvestila organizatorja.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (pismo), ga bo o žrebu obvestil organizator (prek e-pošte in/ali telefona) v roku 24 ur od žreba. Izžrebanec je dolžan organizatorju v roku 8 dni od poslanega obvestila o žrebu poslati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka klubske kartice, kamor naj se nakaže nagrada, če je izžrebanec sodeloval s pismom. Izžrebanec zahtevane podatke pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti organizatorju.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v četrtem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da bo izžrebana mladoletna oseba, bo organizator izžrebal drugega prejemnika nagrade.

Prejemnik nagrade je imetnik klubske kartice Pikapolonica, ki je bila uporabljena za nakup, tudi v primeru, če je kartico za nakup uporabila druga oseba.

Če izžrebanec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena.

Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Če vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za izžrebance.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.pikapolonica.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.pikapolonica.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vstopom v nagradno igro prek brezplačnega načina sodelovanja, sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre, podatke o izžrebancih lahko hrani še 3 leta od podelitve nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so sodelovali z nakupom, pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe nakazila nagrade, odvajanja akontacije dohodnine ter objave imena in priimka izžrebanca na spletni strani www.pikapolonica.si in na družbenih omrežjih organizatorja (Facebook stran in Instagram profil).

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO ALI STROŠKE

Organizator ne prevzemaja nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

Organizator ni odgovoren za stroške nastale za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem nagrade (stroški prevoza, stroški dostopa do interneta, stroški telefona ali drugi morebitni stroški).

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani organizatorja: www.pikapolonica.si veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani organizatorja: www.pikapolonica.si.

 
Pikapoka d.o.o.
Ptuj, 21. 2. 2019

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre »Povrnemo vaš nakup izdelkov Kit&Kin« (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Pikapoka d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: »organizator«).

2. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 10. 2. 2019 od 00:00 do 28. 2. 2019 do 23:59.

3. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija prodaje izdelkov v prodajalnah Pikapolonica in na www.pikapolonica.si.

4. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre), ki na naslov organizatorja pošljejo pismo v skladu s točko 2, 6. člena teh Pravil.
 • Vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (polnoletne morajo biti že na dan pričetka nagradne igre), ki so v času nagradne igre opravile nakup v skladu s 1 točko, 6. Člena teh Pravil.

Za sodelovanje v nagradni igri mora biti izpolnjen vsaj eden izmed zgoraj navedenih dveh pogojev.

Mladoletne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri, tudi v primeru, če izpolnjujejo pogoj iz 2. alineje 1. odstavka tega člena.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, in pravnih osebah, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb. V primeru, da bo izžrebana katera izmed navedenih oseb, se žreb šteje za neveljavnega in nagrada se prenese na rezervnega izžrebanca.

6. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati na dva načina:

1) V nagradni igri lahko sodelujejo člani kluba Pikapolonica, ki v času trajanja nagradne igre opravijo vsaj en nakup v katerikoli prodajalni Pikapolonica ali v spletni prodajalni Pikapolonica na www.pikapolonica.si.

Pogoj za uvrstitev nakupov oz. transakcij v žreb so naslednji:

 • Nakup mora biti opravljen na prodajnem mestu v Sloveniji.
 • Minimalna ali maksimalna vrednost računa nista določeni/pomembni.
 • Nakup mora opraviti oseba, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki jih opredeljujejo ta Pravila.
 • Nakup mora biti opravljen v času trajanja nagradne igre. Transakcije, ki bodo izvršene izven navedenega obdobja, ne bodo upoštevane pri žrebu za nagrade.
 • Število nakupov/sodelovanj ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko opravi neomejeno število nakupov in si tako poveča možnosti pri žrebu.

2) V nagradni igri lahko člani kluba Pikapolonica sodelujejo tudi na naslednji način (v nadaljevanju: brezplačen način sodelovanja): sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov, številko klubske kartice Pikapolonica ter opiše svoj najljubši spomin na družinsko kopanje. Pismo mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, ki jih organizator prejme, bodo vključena v žrebanje. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb. V žrebanje bodo uvrščena pisma, ki jih organizator prejme do 1. 3. 2019 do 15. ure na naslov Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.
 

7. ČLEN: NAGRADNI SKLAD

Nagradni sklad je sestavlja 1 nagrada.

 • 1x družinske počitnice počitnice v Rimskih termah, ki vključuje 2x polpenzion za dve odrasli osebi in dva otroka, neomejeno kopanje v bazenskem kompleksu in drugo.

 

Od vrednosti nagrade, ki presega 42,00 EUR, bo organizator plačal akontacijo dohodnine za vse izžrebance.

Nagrade ni možno zamenjati za gotovino. Nagrada ni prenosljiva.

8. ČLEN: POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Po zaključku roka za prejem pisem posameznikov, ki sodelujejo na podlagi pisem, bo organizator pripravil šifriran seznam vseh nakupov opravljenih po pogojih določenih v teh Pravilih. Organizator bo podatke o transakcijah uporabil izključno za potrebe nagradne igre. Šifre posameznih transakcij bo organizator uvrstil v elektronski žreb. V žreb bodo uvrščena tudi vsa pisma sodelujočih, ki so izbrali brezplačen način sodelovanja v nagradni igri in jih organizator prejme v času trajanja posameznega kroga. Pisma bodo oštevilčena, številke pa bodo (skupaj s šifriranimi podatki o nakupih) enakovredno uvrščene v elektronski žreb.

Žreb bo opravljen v sredo, 6. 3. 2019, na sedežu organizatorja (Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj). Žrebanje se opravi računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo zaposleni pri organizatorju. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

9. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN PREVZEM NAGRAD

V roku 24 ur po žrebu bo organizator stopil v stik z izžrebancem prek e-pošte, telefona ali priporočene pošte ter ga prosil za pisno soglasje za potrditev sodelovanja v nagradni igri in prevzem nagrade. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec prevzel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z javno objavo podatkov na spletu, bo njegovo ime objavljeno na spletni strani www.pikapolonica.si. Izžrebanec pisno soglasje pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti organizatorju, ob tem pa je dolžan organizatorju dostaviti tudi naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka. Rok za oddajo pisnega soglasja s podatki je 8 dni od prejema obvestila organizatorja.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v prvem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da je izžrebanec sodeloval prek brezplačnega načina sodelovanja (pismo), ga bo o žrebu obvestil organizator (prek e-pošte in/ali telefona) v roku 24 ur od žreba. Izžrebanec je dolžan organizatorju v roku 8 dni od poslanega obvestila o žrebu poslati naslednje podatke: ime in priimek, naslov, davčna številka, številka klubske kartice, kamor naj se nakaže nagrada, če je izžrebanec sodeloval s pismom. Izžrebanec zahtevane podatke pošlje po e-pošti ali priporočeni pošti organizatorju.

Nagrada se ne podeli:

 • če izžrebanec v roku 8 dni od obvestila o žrebu organizatorju ne sporoči točnih in popolnih podatkov, opredeljenih v četrtem odstavku tega člena;
 • če izžrebanec ne izpolnjuje pogojev, določenih v 5. členu teh Pravil;
 • če izžrebanec pisno izjavi voljo, da se nagradi odpoveduje.

V primeru, da bo izžrebana mladoletna oseba, bo organizator izžrebal drugega prejemnika nagrade.

Prejemnik nagrade je imetnik klubske kartice Pikapolonica, ki je bila uporabljena za nakup, tudi v primeru, če je kartico za nakup uporabila druga oseba.

Če izžrebanec nagrade ne prevzame, bo ostala nagrada nepodeljena.

Organizator ne odgovarja, če izžrebanec ne more prevzeti ali koristiti nagrade zaradi okoliščin, ki niso odvisne od organizatorja.

10. ČLEN: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Če vrednost nagrade v tej nagradni igri presega zakonsko mejo 42,00 EUR, bo organizator odvedel in plačal akontacijo dohodnine za izžrebance.

11. ČLEN: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.pikapolonica.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.pikapolonica.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

12. ČLEN: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Z vstopom v nagradno igro prek brezplačnega načina sodelovanja, sodelujoči dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke v nagradni igri obdeluje v skladu z veljavnim slovenskim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov, v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke tudi za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta. Podatke o udeležencih lahko upravljavec obdeluje za čas trajanja nagradne igre, podatke o izžrebancih lahko hrani še 3 leta od podelitve nagrade. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno; če posameznik svojih podatkov, ki so opredeljeni kot obvezni za izvedbo te nagradne igre, ne želi posredovati upravljavcu, ne bo mogel sodelovati v nagradni igri.

Organizator bo osebne podatke sodelujočih, ki so sodelovali z nakupom, pridobil na podlagi pisnega soglasja izžrebanca ter jih bo uporabil samo za potrebe nakazila nagrade, odvajanja akontacije dohodnine ter objave imena in priimka izžrebanca na spletni strani www.pikapolonica.si in na družbenih omrežjih organizatorja (Facebook stran in Instagram profil).

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO ALI STROŠKE

Organizator ne prevzemaja nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.

Organizator ni odgovoren za stroške nastale za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem nagrade (stroški prevoza, stroški dostopa do interneta, stroški telefona ali drugi morebitni stroški).

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče.

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani organizatorja: www.pikapolonica.si veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh Pravil. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjena Pravila objavil na spletni strani organizatorja: www.pikapolonica.si.

 
Pikapoka d.o.o.
Ptuj, 10. 2. 2019

Akcija ob materinskem dnevu

Izkoristite 10 % popust na redne cene!

Velika zabava srečnih nosečk v Pikapolonici Ljubljana

Pridružite se nam na največjem skupinskem Baby Shower dogodku!

Obiskala nas bo Luna Petunia s prijatelji!

Luna Petunia, Bibi Mehurček in Samo Razteg se že veselijo zabave v vaši družbi!

INFINITY NADO TURNIR 2019

Prijavi se na Infinity Nado turnir in postani Nado prvak!

Akcija Pampers Premium Care 2 + 1 GRATIS

Izkoristite izjemno akcijo v vseh prodajalnah Pikapolonica!

Pravila in pogoji nagradne igre LEGO vikend festival

Sodelujte v nagradni igri in osvojite 2 vstopnici za ogled LEGO filma 2!

SMS NOVIČKE = VEČ PRIHRANKOV

Prijavite se na SMS novičke in prejmite kodo za  15 % popust na izdelek po izbiri.

Obiskali nas bodo kurenti!

Ste že videli kurenta od blizu? Pridružite se nam v prodajalnah Pikapolonica in spoznajte kurente od blizu.

Pravila in pogoji nagradne igre Družinske počitnice v Rimskih termah

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Družinske počitnice v Rimskih termah«

Seznam pripomočkov in opreme za dojenčka

Z rojstvom vašega dojenčka so pred vami številne nove izkušnje, izzivi in najlepši trenutki življenja.

Torek - dan nosečniških trebuščkov in zadovoljnih dojenčkov

Drage nosečnice in mamice z dojenčki, veseli nas, da nam zaupate v tako posebnem obdobju vašega življenje.

Praznuje vaš malček rojstni dan?

Tudi Pikapolonica ga obdari.  

Previjalni kotički in dojilnice

Pikapolonica v skrbi za vaše malčke!

Mami, obeleži mojo rast!

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNEGA NATEČAJA »Mami, obeleži mojo rast!«

Obvestilo za obiskovalce dogodkov

Splošni pogoji udeležbe na dogodkih v prodajalnah Pikapolonica

Presenetite otroke zaposlenih

Ponudba za sindikate, podjetja, vrtce, šole, občine in vse, ki skupinsko obdarujete otroke.

Prijavite se na e-novice in pridobite 3 EUR popusta za vaš nakup.

S prijavo na e-novice boste vedno obveščeni o aktualnih akcijah in novostih, v zahvalo za potrditev prijave na e-novice, pa vam podarjamo kodo za popust v vrednosti 3 EUR, ki jo boste prejeli po potrditvi prijave na e-novice. Kodo lahko izkoristite za nakup v spletni prodajalni na www.pikapolonica.si. *Kodo je mogoče unovčiti le enkrat ob nakupu 30 EUR ali več v spletni prodajalni Pikapolonica.

Več informacij o promocijskih e-sporočilih podjetja Pikapoka d.o.o., namenu elektronskega obveščanja in možnosti odjave preberite na tej povezavi >>> TUKAJ

Lepo vas pozdravljamo, Vaša spletna prodajalna Pikapolonica