PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

»Akcija - LOJALNOSTNI PROGAM - Barbie in Bruder!«

(v nadaljevanju: »Pravila«)

1. ČLEN: ORGANIZATOR
Ta Splošna pravila (v nadaljevanju: Pravila) urejajo potek akcije »LOJALNOSTNI PROGAM - Barbie in Bruder« (v nadaljevanju: akcija), ki jo organizira PIKAPOKA vse za otroka d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: organizator).

2. ČLEN: SODELUJOČI
V akciji lahko sodelujejo fizične osebe, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje v akciji, kot to določajo ta Pravila (v nadaljevanju: sodelujoči).
Pravne osebe (podjetja, samostojni podjetniki, zavodi ipd.) v nagradnem žrebu ne morejo sodelovati lahko pa zbirajo in koristijo zbrane nalepke za nakup izdelkov s pripadajočim popustom.

3. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE IN POGOJI ZA SODELOVANJE
Lojalnostni program poteka od 5. 3. 2020 od 00:00 doin 30. 6. 2020 do 23:59.

Sodelujoči lahko sodelujejo v akciji z zbiranjem in koriščenjem nalepk za nakup izdelkov s pripadajočim popustom in hkrati tudi za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelujoči lahko med 5. 3. 2020 in 30. 6. 2020 zbirajo nalepke, izdane s strani organizatorja.
Sodelujoči prejmejo nalepke ob nakupu blaga v prodajalnah Pikapolonica v Republiki Sloveniji ali v spletni prodajalni www.pikapolonica.si (v nadaljevanju: prodajno mesto) na način in pod pogoji, kot to določa ta člen.

Sodelujoči prejme ob vsakem nakupu na prodajnem mestu organizatorja za vsakih 10 EUR nakupa 1 nalepko. Tako ob nakupu za 10 EUR prejme 1 nalepko, ob nakupu 20 EUR prejme 2 nalepki, ob nakupu 30 EUR prejme 3 nalepke in tako naprej.

Nalepke, se v skladu s Pravilnikom o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, ne izdajajo ob nakupu začetnih formul (začetno mleko označeno s številko 1 ali PRE).

Organizator lahko za določeno obdobje in/ali za določene izdelke podeli sodelujočim tudi več nalepk (npr. dvojno število ali izda nalepko več h skupnemu številu zbranih nalepk ob nakupu izbranih izdelkov), kot pa to predvidevata drugi in tretji odstavek tega člena.

Sodelujoči prejme nalepke zgolj ob izdaji računa ob nakupu, kot ga opredeljuje ta člen. Sodelujoči ne more pri organizatorju uveljavljati več računov skupaj ter zahtevati števila nalepk, ki ustreza seštevku zneskov na teh računih. Prav tako ni možno zahtevati nalepk za račune preteklih nakupov.

Sodelujoči zbrane nalepke nalepi na ustrezna mesta na zbirnem kuponu, ki je izdan s strani organizatorja (v nadaljevanju: zloženka), ki je sodelujočim brezplačno na voljo na prodajnih mestih.

Fizične nalepke, ki so:
- nalepljene na drugih nosilcih in/ali
- so kakorkoli poškodovane
- niso izdane s strani izdajatelja (niso originalne)
se štejejo za neveljavne in jih kot takih ni mogoče koristiti v smislu 4. člena teh Pravil.

 

4. ČLEN: KORIŠČENJE NALEPK
Zahtevano število nalepk za sodelovanje v nagradni igri ter nakup posameznega izdelka, akcijske in redne cene izdelkov ter poseben popust, ki se prizna sodelujočemu ob nakupu izdelka, so navedeni v spletni prodajalni www.pikapolonica.si ter v brošuri "Zbirajte nalepke in izkoristite do 40 % na izbrane Barbie punčke ali Bruder vozila z dodatki."

Ko sodelujoči zbere 10 ali več nalepk, ki se zahtevajo za nakup izdelka s pripadajočim popustom, predloži zbirni kupon z nalepkami na kateremkoli fizičnem prodajnemu mestu prireditelja in koristi ugodnost – nakup izdelka s pripadajočim popustom. Predstavnik organizatorja ob koriščenju ugodnosti na zbirnem kupončku to označi s podpisom, žigom Pikapolonica, podpisom in zbirni kupon vrne sodelujočemu. Sodelujoči lahko na zbirni kupon doda še 5 nalepk. Ko sodelujoči zbere 15 nalepk, predloži zbirni kupon z nalepkami in izpolnjen kupon za nagradno žrebanje na kateremkoli fizičnem prodajnemu mestu prireditelja in s tem koristi ugodnost – sodelovanje v nagradnem žrebanju.

Sodelujoči lahko odda izpolnjen kupon za nagradno žrebanje v obdobju med 5. 3. 2020 in 30. 6. 2020, nakup izdelkov s pripadajočim popustom pa lahko opravi v obdobju med 5. 3. 2020 in 15. 7. 2020 oz. do odprodaje zalog, kar lahko nastopi prej. Fizičnih nalepk, ki bodo predložene prodajnemu mestu ali prireditelju po tem obdobju, ne bo mogoče unovčiti. Unovčenje nalepk ni možno v spletni prodajalni www.pikapolonica.si.

Sodelujoči, ki uveljavlja ugodnosti iz akcije skladno s tem členom, hkrati poda soglasje k danim Pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino.

Izdelke je v času trajanja akcije mogoče kupiti tudi po redni ceni.

5. ČLEN: PREVZEM IZDELKOV
Sodelujoči lahko kupijo izdelke v akciji in pri tem koristijo nalepke, skladno s 4. členom teh Pravil na vsakem prodajnem mestu organizatorja.
Sodelujoči bo lahko skupaj s pooblaščencem organizatorja pregledal dano blago takoj ob prevzemu na danem prodajnem mestu.

V primeru, da prvo prodajno mesto, na katerem želi sodelujoči unovčiti nalepke, trenutno nima na zalogi želenih izdelkov, bo organizator na to opozoril sodelujočega in:
- ga napotil na najbližje prodajno mesto, ki ima želene izdelke na zalogi ali
- se z njim dogovoril, da bo dane želene izdelke na prodajno mesto v dogovorjenem roku dobavil.

6. ČLEN: NAGRADNO ŽREBANJE
V nagradnem žrebu lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

Sodelujoči lahko v nagradnem žrebu sodeluje na dva načina:
1. Z oddajo izpolnjenega kupona za nagradno žrebanje, ki ga skupaj z zbirnim kuponom odda v katerikoli prodajalni Pikapolonica.
2. sodelujoči na naslov organizatorja v času trajanja nagradne igre po pošti pošlje pismo, v katerem obvezno navede naslednje podatke: ime, priimek, naslov, telefonska številka in/ali e-poštni naslov, številko klubske kartice Pikapolonica. V pismu mora sodelujoči z 2000 znaki (brez presledkov) opisati zakaj so vam všeč izdelki Barbie ali Bruder in kaj bi kupili z nagrado, ki bi jo osvojili. Pismo mora biti podpisano s strani sodelujočega. Samo pisma z vsemi navedenimi obveznimi podatki, ki jih organizator prejme, bodo vključena v nagradni žreb. Vse prejete pošiljke bodo oštevilčene ter uvrščene v žreb. Število pisem ni omejeno navzgor – sodelujoči lahko pošlje neomejeno število pisem in si tako poveča možnosti za žreb. V žrebanje bodo uvrščena pisma, ki jih organizator prejme do 16. 7. 2020 do 15. ure na naslov Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj.

V nagradnem žrebu ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma drugih osebnih podatkov), si organizator pridržuje pravico, da sodelovanje v nagradnem žrebu zavrne ali ga iz nagradnega žreba izključi.

Sodelujoči izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
- ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
- je kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
- ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi v spletni prodajalni www.pikapolonica.si ali jih ni izpolnil pravočasno;
- če je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

V primeru, da sodelujoči izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Posamezni sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Če je sodelujoči izžreban dvakrat ali večkrat, prejme le eno nagrado.

Sodelujoči v nagradnem žrebu sodelujejo za:

5x darilni boni Pikapolonica v vrednosti 50 €.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.

Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Sodelujoči, ki oddajo izpolnjen kupon za nagradno žrebanje soglašajo z obdelavo in hrambo osebnih podatkov za namene izpeljave nagradnega žrebanja in podelitve nagrad organizatorju. Z oddajo kupona za nagradno žrebanje sodelujoči soglaša, da v primeru izžrebanja organizator njegovo ime in priimek objavi na spletni strani www.pikapolonica.si v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook in instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja.

V primeru, da je sodelujoči izžreban oziroma izbran za nagrajenca, s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem in soorganizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, v spletni prodajalni, facebook in instagram profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja in soorganizatorja brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovanja, odobritve, nasprotovanja kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali videzu materiala.

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradnega žreba skrbi komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja.

Žrebanje bo potekalo 31. 7. 2020 na sedežu organizatorja.
Seznam nagrajencev bo objavljen v spletni prodajalni www.pikapolonica.si najkasneje v treh dneh po žrebu.

Rezultati nagradnega žreba so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


7. ČLEN: PREVZEM NAGRADE
Sodelujoči bo obvestilo o nagradi prejel na elektronski naslov, ki ga je posredoval na kuponu za nagradno žrebanje.

Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.

Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.

8. ČLEN: PREKLIC SODELOVANJA
Sodelujoči lahko kadar koli do nagradnega žreba prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov vip@pikapolonica.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem žrebu, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

9. ČLEN: OSEBNI PREVZEM
Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost sodelujočih in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom akcije, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju. 

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradnega žreba osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradnega žreba.
Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev.

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. To stori tako, da pošlje elektronsko sporočilo na vip@pikapolonica.com ali pisno na naslov organizatorja.

10. ČLEN: OMEJITEV ORGANIZATORJEVE ODGOVORNOSTI
Organizator ne odgovarja za izvedbo akcije in škodo:
- če izvajanje akcije prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
- ki je posledica ravnanj dobavitelja izdelkov (npr. nedobava izdelkov ter druge kršitve pogodbenih obveznosti v razmerju do organizatorja),
- v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te akcije,
- če med akcijo potečejo zaloge enega ali več izdelkov (npr. zaradi nadpovprečnega povpraševanja).

Organizator bo o nastopu okoliščin iz predhodnega odstavka obvestil sodelujoče prek svoje spletne prodajalne www.pikapolonica.si in na prodajnih mestih ter bo temu ustrezno lahko prilagodil ta Pravila.

11. ČLEN: BISTVENO SPREMENJENE OKOLIŠČINE
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin (zlasti: zamude pri dobavi izdelkov s strani dobavitelja in/ali nadpovprečnega povpraševanja po izdelkih) si bo organizator prizadeval ta Pravila pravično spremeniti, ni pa k temu zavezan. V primeru spremembe Pravil bo organizator o tem obvestil vse sodelujoče v spletni prodajalni www.pikapolonica.si ter na prodajnih mestih in bo po objavi sprememb izvedel oz. dokončal akcijo na osnovi novih Pravil (npr. podaljšal trajanje akcije ter obdobje unovčevanja nalepk).

12. ČLEN: KONTAKTI, POMOČ IN DODATNA VPRAŠANJ
V primeru vprašanj ali v primeru, da sodelujoči potrebuje pomoč, se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu organizatorja ali pokliče na številko 08 200 86 60.

13. ČLEN: PRITOŽBE IN SPORI
Sodelujoči lahko odda pritožbo za razmerja, izhajajoča iz teh Pravil na telefonsko številko 08 200 86 00, pisno na naslov: PIKAPOKA d.o.o., Slomškova ulica 3, 2250 Ptuj, s pripisom »pritožba« ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora kupec natančno opisati ravnanje oz. napako, zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa ter mora prireditelju omogočiti, da kupljene izdelke pregleda. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Morebitne spore bosta Pikapoka d.o.o. in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.
Organizator za razmerje, izhajajoče iz teh Pravil, ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnih za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

14. ČLEN:KONČNE DOLOČBE
Veljavna Pravila, kakor tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve le-teh, so objavljena v spletni prodajalni www.pikapolonica.si, njihov povzetek, vezan na zbiranje nalepk, pa se nahaja v brošuri.
Ta Pravila veljajo od 5. 3. 2020 do 15. 7. 2020 oz. do odprodaje zalog, kar lahko nastopi prej.
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi Pravili, velja relevantno pravo Republike Slovenije.

 


PIKAPOKA d.o.o.
Na Ptuju, dne 5. 3. 2020

 

 

Zapri